Express

Účtovný softvér.

Podvojné účtovníctvo

Podvojné účtovníctvo

Komplexné spracovanie účtovnej agendy. Evidencia DPH vrátane Kontrolného a Súhrnného výkazu. Zákazkové a strediskové sledovanie nákladov a výnosov.

Peňažné prostriedky

Peňažné prostriedky

Evidencia bezhotovostných a hotovostných pohybov. Spracovanie agendy ohlasovacej povinnosti. Registračná pokladnica prepojená na skladové hospodárstvo.

Pohľadávky a záväzky

Pohľadávky a záväzky

Vystavovanie faktúr, zálohových faktúr, upomienok. Periodická fakturácia. Export príkazov na úhradu pre Homebanking a import bankových výpisov.

Pomocné knihy

Pomocné knihy

Evidencia majetku a odpisov, cestovných náhrad, knihy jázd, servisných záznamov.

Obchodovanie

Obchodovanie

Spracovanie došlých a odoslaných objednávok, ponúk, obchodných rokovaní. Hromadný Direct mailing.

Skladové hospodárstvo

Skladové hospodárstvo

Evidencia skladových kariet a pohybov. Analýzy a inventúra skladov.

V prípade záujmu o účtovný softvér Express kontaktujte:
hotline@pacioli.info

alebo