Podmienky používania

Tieto webové stránky prevádzkuje spoločnosť ConsultLine s.r.o., ďalej len "Vlastník". Všetky odkazy na "PACIOLI", "náš", "nás", predstavujú odkazy na spoločnosť ConsultLine s.r.o..

PODMIENKY UŽÍVANIA

Všetok obsah publikovaný na týchto webových stránkach, vrátane databáz s nimi súvisiacich, je majetkom Vlastníka. Všetky práva sú vyhradené.

Vstupom na tieto stránky vyjadrujete svoj súhlas s týmito Podmienkami ako aj so zásadami ochrany súkromia a používaním súborov "cookies" (ďalej len ako "Podmienky"). Vlastník ponúka tieto webové stránky, vrátane všetkých informácií, nástrojov a služieb, ktoré sú k dispozícii pre užívateľov, prístupný ihneď po prijatí všetkých Podmienok, tu uvedených. Pokračovaním v používaní týchto webových stránok vyjadrujete svoj súhlas s Podmienkami ako aj s informáciami o autorských právach.

Ak s dodržiavaním týchto Podmienok nesúhlasíte, nepoužívajte tieto stránky, ani si z týchto stránok nesťahujte žiadne súbory.

VEKOVÉ OBMEDZENIE

Tieto webové stránky nie sú vekovo obmedzené.

ZAKÁZANÉ POUŽÍVANIE

Prijatím Podmienok súhlasíte s tým, že tieto webové stránky, taktiež akékoľvek materiály či služby, ktoré môžete získať využitím týchto stránok, nebudete používať spôsobom, ktorý porušuje akýkoľvek miestny, štátny, národný, cudzí alebo medzinárodný zákon, nariadenie, smernicu, právnu normu, medzinárodnú zmluvu alebo iný právny predpis. Tieto webové stránky je možné používať len na zákonom povolené účely a v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky.

ZRIEKNUTIE SA ZODPOVEDNOSTI ZA OBSAH

Používanie alebo spoliehanie sa na obsah zverejnený na týchto webových stránkach, spoločne so všetkými materiálmi, informáciami, službami a produktami na stránkach uvedenými, je na Vašu vlastnú zodpovednosť. V plnom rozsahu dovolenom príslušným zákonom Vlastník odmieta akékoľvek záruky, výslovné i odvodené, ktoré by inak mohli byť zahrnuté alebo začlenené do týchto Podmienok, či už na základe zákona alebo inak.

VYLÚČENIE A OBMEDZENIE NAŠEJ ZODPOVEDNOSTI

V rozsahu prípustnom platným právnym poriadkom nenesieme zodpovednosť za žiadnu priamu alebo nepriamu škodu, stratu, náklady alebo výdavky akéhokoľvek druhu, ktoré môžu vzniknúť, či už priamo alebo nepriamo, v súvislosti s prístupom na tieto webové stránky alebo s ich použitím alebo v súvislosti s ich obsahom alebo údajmi na nich zverejnenými.

Nenesieme zodpovednosť za nesprávne alebo nepresné informácie, či už boli vytvorené užívateľmi webových stránok, nami alebo spôsobené technickým vybavením alebo softvérovou aplikáciou spojenou so stránkami alebo ľudskou chybou, ku ktorej môže dôjsť pri spracovaní dát vkladaných na webové stránky. Nezodpovedáme za žiadnu stratu alebo škodu, ktorú ste utrpeli, a ktorá mohla byť spôsobená Vaším používaním alebo pokusom o použitie webových stránok alebo akéhokoľvek obsahu na nich zverejneného.

DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO

Práva na ochranu duševného vlastníctva vzťahujúce sa na obsah týchto webových stránok (vrátane, ale nie len ochranné známky, slovné označenia, obrázky, nákresy, logá, symboly, všetok obsah publikovaný na týchto stránkach, vrátane obsahu databáz s nimi súvisiacich) sú vo vlastníctve ConsultLine s.r.o.. Práva na ochranu duševného vlastníctva vzťahujúce sa na vzhľad celého webu, vrátane všetkých webových stránok, štruktúry databázy a zdrojového kódu webových stránok, patria spoločnosti ConsultLine s.r.o. a to v plnej miere. Nie je Vám udelené žiadne právo na obsah ani na vzhľad týchto stránok s výnimkou obmedzeného práva používať tieto webové stránky v súlade s Podmienkami.

POUŽÍVANIE TÝCHTO WEBOVÝCH STRÁNOK

Vlastník umožňuje prezeranie a preberanie materiálov umiestnených na webových stránkach iba na osobné, nekomerčné účely a spôsoby užívania.

Nemáte oprávnenie resp. je zakázané:

Prepájať tieto webové stránky akýmkoľvek spôsobom s inou webovou stránkou, ani vyberať žiadnu ich časť bez nášho predchádzajúceho súhlasu.

Neoprávnene vniknúť do týchto webových stránok, používať tieto stránky na šírenie počítačových vírusov alebo ich používať na nelegálne účely.

Pozmeňovať, či upravovať obsah, ktorý kopírujete z týchto stránok. Taktiež používať tento obsah bez zverejnenia informácie o autorskom práve, či iných majetkových právach, ktoré používame v súvislosti s týmto obsahom, a to rovnakým spôsobom a formou, ako sa používajú na našich webových stránkach.

V prípade porušenia Podmienok, Vám môžeme dočasne prerušiť alebo zablokovať prístup na tieto webové stránky a súčasne zodpovedáte za všetku škodu, ktorá v tejto súvislosti vznikne.

HYPERTEXTOVÉ ODKAZY

Vlastník týchto wbových stránok na zvýšenie Vášho pohodlia môže na týchto webových stránkach uvádzať hypertextové odkazy (ďalej len "linky") na iné webové stránky prevádzkované ďalšími subjektami. Prechodom na tieto stránky opúšťate naše webové stránky. Nepodporujeme, ani neschvaľujeme takto odkazované webové stránky ani ich prevádzkovateľov, ani ich priebežne nesledujeme. Ich používanie, prezeranie a sťahovanie je na Vaše vlastné riziko a nenesieme za neho žiadnu zodpovednosť.

ZMENY PODMIENOK

Vlastník je oprávnený kedykoľvek ukončiť, zmeniť, pozastaviť alebo prerušiť funkcionalitu ktorejkoľvek časti týchto webových stránok bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť ConsultLine s.r.o. si vyhradzuje právo podľa svojho uváženia kedykoľvek zmeniť tieto Podmienky. Odporúčame Vám preto sa s obsahom Podmienok pravidelne oboznamovať a pokiaľ nesúhlasíte s ich aktuálnym znením, okamžite prosím tieto webové stránky opustite.